ท่านสามารถติดต่อสอบถามสถานะงานได้ที่หมายเลข 0-2865-4647
โดยติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตามที่ระบุ

No.
ลำดับที่
Customer Code
รหัสลูกค้า
CRF No.
รหัส
Measurement Category
ประเภทเครื่องมือวัด
Quantity
จำนวนเครื่องมือ
Status
สถานะ
Contact
ติดต่อ
Remark
หมายเหตุ